<-->
Spring til indhold

Foreningen

Vi er 58 parceller rundt om Brønshøj Vandtårn. Brønshøj Vandtårn er både vores forenings og bydelen Brønshøjs vartegn. Vores grundejerforening dækker vejene Thurebyholmvej, Engelholmvej og dele af Sparresholmvej og Næsbyholmvej. Foreningen blev stiftet i 1911 og du kan læse mere om vores virke på disse sider.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for to år, og afgår skiftevis, således at formanden og to medlemmer afgår de lige år, og de to øvrige medlemmer de ulige år.

Møder i bestyrelsen afholdes efter behov (typisk fire – seks gange årligt) og referater fra disse møder vil være at finde på Parcelforeningens hjemmeside i medlemssektionen.

Bestyrelsens sammensætning, valgt på generalforsamlingen 30. marts 2022

Formand
Søren Cloos
Næsbyholmvej 45
formand@bpf.dk

Kasserer
Claus Thorsen
Sparresholmvej 43
kasserer@bpf.dk

Bestyrelsesmedlem 
Christopher Norman

Bestyrelsesmedlem 
Carit Stenbjerg

Bestyrelsesmedlem 
Janus Poulsen

 

Revisorer

Anders Lundstedt (valgt 2021)
Peter Tøttrup (valgt 2022)

Tidligere medlemmer

Fra omkring 2005 har bestyrelsen lagt et stort arbejde i planlægning og indhentning af tilbud i forbindelse med renovering af vejene.

I årene op til 2008 har bl. a. følgende siddet i Brønshøj Parcelforenings bestyrelse:

Anders Lundstedt
Claus Thorsen
Anja T. R. Jensen
Helle Skramsøe
Jan Thomsen
Per Nørgaard
Trine Thorup
Anne Marie Møller
Kirsten Auken
Mette Bennedsen
Lisbeth Marne
Jacob Topp
Helgi Toftegaard

Foreningen dækker Thurebyholmvej, Engelholmvej samt dele af Sparresholmvej og Næsbyholmvej.
Lidt om

Veje

Foreningen dækker Thurebyholmvej, Engelholmvej samt dele af Sparresholmvej og Næsbyholmvej. De nøjagtige grænser fremgår af matrikelkortet.

Vejene er private fællesveje, hvilket vil sige, at de er offentligt tilgængelige, private veje. Hver grundejer ejer således et stykke vej. Vedligeholdelse af vejene varetages af grundejerforeningen, idet den enkelte grundejer dog selv har pligt til at renholde fortov og vej, rydde sne og holde beplantningen, så fortov er farbart.

 “Farbart” defineres af Vej og Park (Københavns Kommune), som er vejmyndighed. Du kan læse mere om reglerne og se eksempler på vedligehold og renholdelse af veje her.

Foreningens

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen bl. a. regnskab for det år, der er gået og budget for det kommende.

 Det er også på generalforsamlingen at det årlige vejbidrag fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen.

Hvert medlem/matrikelnummer har én stemme til generalforsamlingen, hvis medlemmet ikke er i restance med kontingent eller vejbidrag.

Se dokumenter vedr. generalforsamlingen i medlemssektionen.

Regler